ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง

ข่าว สัง คม ตัวอย่างข่าวสังคม  ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย  ข่าวเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน  ข่าวสังคมออนไลน์  ข่าวปัญหาสังคม 65 ข่าวปัญหาสังคม สั้นๆ  ข่าวสังคมวัฒนธรรม

 

 

ข่าว สัง คม ปัจจุบันภาครัฐมอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ซึ่งได้แก่ ประกันสังคม และ บัตรทอง เพื่อให้เป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุโดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้สิทธิประกันสังคมโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่ได้เป็นสมาชิกของประกันสังคมเราจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการอะไรจากรัฐบาลได้บ้าง และประกันสังคม กับ บัตรทอง มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกันประกันสังคม คืออะไร“ประกันสังคม” คือการสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิตให้แก่สมาข่าวปัญหาสังคม สั้นๆ ชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างข่าวสังคมจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ ว่างงาน ซึ่งรัฐบาลได้นำระบบประกันสังคมไปใช้เพื่อให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสิทธิพื้นฐานประกันสังคมได้ที่นี่ >> ทำความรู้จัก “ประกันสังคม” สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง คือ

ตัวอย่างข่าวสังคม

ตัวอย่างข่าวสังคม

อะไรบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เราคุณกันในชื่อ บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ถือเป็นสิทธิประกันสุขภาพที่ผู้มีสิทธิคือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือผู้ที่ลาออกและเกษียณจากประกันสังคมแล้วเท่านั้นถึงสามารถใช้สิทธิได้สิทธิประกันสุขภาพ ใครสามารถใช้ได้บ้าง ประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเด็กแรกเกิดที่ ข่าวปัญหาสังคม 65ไม่มีประกันที่พ่อแม่ซื้อให้ หรือสิทธิสวัสดิการรักษา ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่นพยาบาลจากพ่อหรือแม่บุตรของข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรส)บุตรของข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป (สิทธิข้าราชการจำกัดการคุ้มครองใช้สิทธิได้สูงสุด 3 คน) คนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือหมดสิทธิประกันสังคมข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนดและไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญผู้ประกอบอาชีพอิสระและ

ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น

ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น

ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม และ บัตรทอง ต่างกันอย่างไรสิทธิประกันสังคมเจ็บป่วย – ใช้สิทธิ์ได้ในโรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียนไว้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ส่วนในกรณีที่ต้องหยุดงานพักรักษาข่าวเกี่ยวกับสังคมไทยตัวมีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างอุบัติเหตุ – เข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในกรณีฉุกเฉินเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอนใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีคลอดบุตร – เหมาจ่ายค่าคลอดบุตรต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง และได้เงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน

ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย

ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย

ทุพพลภาพ – รักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้แต่เบิกจ่ายได้ตามที่กำหนดเท่านั้น และได้รับเงินทดแทนรายได้ 50%ของค่าจ้างจ่ายให้ตลอดชีวิตทำฟัน – ใช้สิทธิถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี ข่าวสังคมวัฒนธรรม ฟันเทียมได้ทั้งในสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมที่ร่วมรายการโรคไต – ไม่คุ้มครองกรณีไตวาย การปลูกถ่ายข่าวเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน ไตรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังมาก่อน แต่มีสิทธิรักษามีสิทธิรักษาได้ไม่เกิน 60 วันยารักษา – เบิกได้ทั้งยาในและนอกบัญชียาต้านไวรัสเอดส์ – ไม่คุ้มครองสิทธิบัตรทองเจ็บป่วย – ใช้สิทธิ์ได้กับโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสปสช.อุบัติเหตุ – ใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้

ข่าวสังคมออนไลน์

ข่าวสังคมออนไลน์

ที่สุด ไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (เฉพาะสถานพยาบาลของสปสช. จะไม่มีค่าใช้จ่าย) หากเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสปสช. (ผู้ป่วยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)คลอดบุตร – ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้งทุพพลภาพ – เข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และค่าพาหนะรับส่งกรณีฉุกเฉินเพื่อส่งตัวรักษาอาการต่อทำฟัน – ใช้สิทธิถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟันเทียม รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและข่าวสังคมออนไลน์ไม่มีวงเงินโรคไต – คุ้มครองไตวายรักษาได้ตลอด และการปลูกถ่ายไต ทั้งกรณีที่เป็นและไม่ได้เป็นไตวายมาก่อนยารักษา – เบิกได้เฉพาะยาในบัญชีเท่านั้นยาต้านไวรัสเอดส์ – ให้ยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิประกันสังคมได้จะต้องเป็นสมาชิกของประกันสังคมที่ยังไม่ได้ลาออกและยังไม่เกษียณอายุ ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิบัตรทองได้จะต้องเป็นประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิอื่น ๆ ของทางภาครัฐ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33  ข่าว สัง คม

 

ขอบคุณเครดิตข่าว fifa2023online.com

 

ข่าวแนะนำ